szukaj
Wyszukaj w serwisie


Po zdrowie z Francji do Polski

Wojciech Tumidalski / 29.10.2018
Pixabay
Pixabay

Czy Polak zamieszkały we Francji może leczyć się w Polsce? Dlaczego nie! Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej, więc możemy korzystać ze świadczeń oferowanych we wszystkich państwach Wspólnoty. Także w kraju nad Wisłą.


To dobra wiadomość dla każdego uprawnionego do opieki zdrowotnej na podstawie unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Taka osoba tymczasowo przebywając w Polsce ma prawo nie tylko do pomocy lekarza, ale też do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, niezbędnych ze wskazań medycznych. Udzielają ich placówki, które zawarły umowy na udzielanie takich świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Warto zwrócić uwagę, czy na budynkach takich placówek widnieje logo NFZ. W razie wątpliwości – skontaktujmy się z wojewódzkim oddziałem Funduszu.

Jak dostać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej?

Znajdźmy takiego, który podpisał umowę z NFZ i pokażmy mu wydaną we Francji Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ.  Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to w Polsce opieka ambulatoryjna udzielana przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, także w domu chorego. Lekarz POZ może skierować pacjenta na badania diagnostyczne, do specjalisty lub do szpitala. Przychodnie POZ przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Po tej godzinie w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta można liczyć na opiekę całodobową. Zapewniają ją placówki, których adresy i telefony dostępne są w przychodniach POZ.

Pixabay

Lekarz specjalista. Jak uzyskać poradę?

Mając skierowanie z POZ trzeba znaleźć specjalistę, który podpisał umowę z NFZ. Pamiętajmy o naszej karcie lub tymczasowym certyfikacie EKUZ!. Jeżeli będzie potrzebne specjalistyczne leczenie ambulatoryjne, specjalista wystawi skierowanie. Są specjalizacje lekarskie, dostęp do których nie wymaga skierowania Bez niego dostaniesz się do:

• ginekologa i położnika,
• dentysty,
• wenerologa,
• onkologa,
• psychiatry

Ze ścieżki bez skierowania mogą też skorzystać osoby:

• chore na gruźlicę,
• zakażone wirusem HIV,
• uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
• inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci,
• niewidomi i ofiary działań wojennych,
• poszkodowani weterani i uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska – gdy chodzi o leczenie urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

Skierowania nie muszą mieć też osoby, którym lekarz POZ wydał Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.

Co w razie wypadku?

W takiej sytuacji nagłej, gdy doszło do wypadku, urazu, zatrucia, innego typu stanu zagrożenia życia kontaktujmy się z alarmowym numerem 112. W nagłej potrzebie przyjedzie karetka pogotowia, a niezbędną pomoc medyczną uzyskamy bez skierowania. Można też udać się do szpitala, który zawarł umowę z NFZ oraz okazać dokument EKUZ. W trakcie pobytu w szpitalu zabiegi, badania i leki zapewniane są bezpłatnie, z wyjątkiem świadczeń ponadstandardowych, których koszty będzie trzeba pokryć we własnym zakresie.

Pixabay

Gdy boli ząb

W polskiej publicznej służbie zdrowia pracują też dentyści. Udając się do nich trzeba mieć kartę lub certyfikat EKUZ. Zakres bezpłatnych świadczeń stomatologicznych raczej nie jest duży. Są opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 1462) . Wykaz bezpłatnych usług i materiałów stomatologicznych powinien być dostępny także w gabinecie. Koszty wykraczające ponad ten zestaw pacjent opłaca sam.

Jak uzyskać leczenie szpitalne?

Może się tak zdarzyć, że lekarz uzna za niezbędny pobyt w szpitalu, bo leczenie ambulatoryjne nie wystarczy. Wówczas wystawi skierowanie. Z obowiązku uzyskania skierowania zwolnione są osoby, którym lekarz POZ wydał Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.

Czy transport też się należy?

W razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy wezwać Pogotowie Ratunkowe – tel. 999 lub 112 lub zgłosić się bezpośrednio do szpitala, w szczególności na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR). Jeżeli mamy kłopot z poruszaniem się, przywiezie nas karetka. Nieodpłatny transport przysługuje również na podstawie decyzji lekarza POZ.

Pixabay

Gdy lekarz stwierdzi podejrzenie nowotworu…

W Polsce wprowadzono niedawno „szybką ścieżkę” dla pacjentów onkologicznych, u których stwierdzono podejrzenie nowotworu. Pacjent z zagranicy posiadający dokument EKUZ może liczyć na to, że lekarz, gdy stwierdzi u niego podejrzenie choroby nowotworowej, oceni jak nagły jest to przypadek i jak długo pacjent będzie przebywał w Polsce, może wystawić mu Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego. To uprawnia pacjenta do otrzymania bez skierowania na diagnostykę, o ile jej celem jest potwierdzenie albo wykluczenie podejrzenia nowotworu. Jeśli diagnoza nowotworu złośliwego się potwierdzi, pacjent na podstawie Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego ma prawo, bez skierowania, do dalszego leczenia, także szpitalnego.

Jak uzyskać leki?

Receptę może wystawić każdy felczer lekarz POZ i większość pozostałych lekarzy funkcjonujących w systemie ubezpieczenia zdrowotnego – o ile mają ważne umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). W aptece wraz z receptą należy okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ.

Leki wydawane na podstawie recepty można nabyć:

• bezpłatnie;
• za odpłatnością w wysokości 50 do 70 proc. dofinansowania;
• za opłatą ryczałtową – wynoszącą 3,20 zł w przypadku leków podstawowych, a w przypadku leków recepturowych – 10,00 zł
• za pełną odpłatnością – w przypadku leków spoza wykazu leków refundowanych.

Korzystanie ze świadczeń na podstawie unijnego formularza E 112/S2:

Po uzgodnieniu z polskim świadczeniodawcą, który ma zawartą a umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) warunków i terminu udzielenia planowanego świadczenia, kopię formularza E 112/S2 należy złożyć w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na siedzibę świadczeniodawcy.

Autor tekstu jest dziennikarzem “Rzeczpospolitej”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-07-24 23:15:13