szukaj
Wyszukaj w serwisie

Trwa rekrutacja do III edycji Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą

KUL / AH / 28.07.2023Trwa rekrutacja do III edycji Studium Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dla Polonii i Polaków za granicą, która rozpocznie się jesienią. Uczelnia zaprasza do zapoznania się z ofertą kursów i szkoleń.


Studium reportażu i wywiadu dziennikarskiego

Zajęcia odbędą się przede wszystkim w formie warsztatów. Uczestnicy będą analizowali reportaż i wywiad jako gatunki dziennikarskie oraz literackie. Poznają techniki dotyczące przygotowania tych form w prasie, telewizji, radiu, internecie a także elementy fotoreportażu. Podczas szkolenia powstaną prace autorskie. Kurs będzie prowadzony przy współpracy z Akademią Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL.

Sztuczna inteligencja

Uczestnicy zajęć poznają podstawy zagadnień związanych z Artificial Intelligence (AI) informatyką, kognitywistyką oraz filozofią sztucznej inteligencji. Analizowane będą szanse i zagrożenia, które ona stwarza. Podczas warsztatów słuchacze zapoznają się z praktycznym użytkowaniem narzędzi, takich jak m.in. ChatGPT.

Logopedia dla Polonii

Kurs dotyczy profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej polskiego dziecka na emigracji. Przeznaczony jest w szczególności dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Chcemy opowiedzieć Państwu, jakie zjawiska są naturalne, które z nich mogą niepokoić w rozwoju mowy dziecka w sytuacji dwujęzyczności oraz jakie wyróżniamy zaburzenia mowy i po czym je rozpoznać u dzieci w różnym wieku. Zajęcia będą koncentrowały się również wokół form wsparcia rozwoju mowy w języku polskim w sytuacji dwujęzyczności. Odbędą się też warsztaty.

Komunikacja, motywacja i aktywizacja w edukacji i wychowaniu

Kurs jest skierowany do szeroko pojętej rzeszy wychowawców: nauczycieli, rodziców, katechetów, animatorów, wolontariuszy zajmujących się w sposób pośredni lub bezpośredni wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży. Uczestnicy zdobędą zarówno wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne z zakresu skutecznego komunikowania się z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Poznają sposoby wzajemnego porozumiewania się na różnych płaszczyznach. Podczas kursu uczestnicy poznają najważniejsze procesy motywacyjne, rodzaje motywacji oraz techniki skutecznego motywowania do podejmowania działań oraz wysiłku na rzecz rozwoju osobistego i dobra wspólnego.

Mediacje i negocjacje w praktyce

Tematyka kursu obejmuje takie zagadnienia jak: psychologiczne mechanizmy powstawania i eskalacji konfliktów, narzędzia komunikacji usprawniające porozumienie się, wybrane zagadnienia z psychologii rodziny (zwłaszcza aspekty kryzysu rodziny i rozwodu w perspektywie mediacji i dziecka w procesie rozwodowym). Uczestnicy poznają istotę mediacji i jej zasady, wykorzystanie mediacji w różnych typach konfliktów i sporów, negocjacje i ich zastosowanie, zasady przygotowania i prowadzenie negocjacji. Słuchacze nabędą również umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji i negocjacji, przygotowywania dokumentów, które wymagane są w ramach mediacji (schemat ugody, protokół, porozumienie rodzicielskie).

Nauczanie św. Jana Pawła II – inspiracje dla współczesnych społeczeństw

Kurs obejmuje zarys nauczania św. Jana Pawła II, na podstawie wybranych encyklik, adhortacji, homilii i wystąpień oraz twórczości. Uczestnicy zajęć odbędą m.in. warsztaty dotyczące wykorzystania współczesnych form komunikacji do promowania przesłania papieża z Polski, jego myśli i postawy życiowej. Szczególny nacisk będzie kładziony na scenariusz działań kierowanych do młodych ludzi.

Historia literatury polskiej

To kurs kierowany do wszystkich chcących zgłębić lub usystematyzować wiedzę związaną z najważniejszymi dziełami polskiej prozy, poezji i dramatu. Zajęcia skupią się na analizie poszczególnych epok i ich wpływie na współczesne dzieła literackie. Analizowana będzie także twórczość polskich pisarzy i poetów XX i XIX wieku oraz ich oddziaływanie społeczne.

Kultura języka polskiego

Jak poprawnie mówić i pisać w języku polskim – wokół tej tematyki skupią się zajęcia prowadzone w ramach tego szkolenia. Uczestnicy będą analizowali zasady poprawnej polszczyzny, normy językowej i uzusu. Pojawią się zagadnienia związane m.in. z mową potoczną, neologizmami i zapożyczeniami a także z komunikacją i językiem wystąpień publicznych.

Efektywne zarządzanie

Przygotowanie strategii działania i biznesplanu dla firmy, instytucji, projektu; kierowanie zespołem i komunikacja interpersonalna – to główne tematy zajęć. Ich uczestnicy wezmą udział w warsztatach i działaniach kreatywnych związanych z zarządzaniem. Pojawią się również zagadnienia z zakresu promocji i reklamy.

Chrześcijaństwo i judaizm – wspólne korzenie

Tematyka zajęć będzie dotyczyła m.in. zagadnień związanych z Biblią, kontaktami międzyreligijnymi, kulturą i tradycjami żydowskim, historią Żydów w Polsce a także Holokaustem i Polakami ratującymi Żydów. Kurs będzie prowadzony przy współpracy z Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela.

Poradnictwo i strategie wspierające

Kurs wyposaża słuchaczy w umiejętność diagnozowania potrzeb osób, które oczekują wsparcia oraz w umiejętności adekwatnego do potrzeb odbiorców, doboru strategii wspierających (emocjonalnych, instrumentalnych i wartościujących) a także w konkretne techniki pracy oparte na dialogu motywującym, poradnictwie psychologicznym i interwencji kryzysowej. Elementem szkolenia będą podstawy interwencji psychologicznej w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, m.in. w rodzinie oraz wśród dzieci i młodzieży. Oprócz zajęć teoretycznych zaplanowane są warsztaty.

Szkolenie z profilaktyki zachowań ryzykownych

Szkolenie skierowane jest do rodziców, nauczycieli, katechetów, lekarzy, pielęgniarek bądź wolontariuszy. Przedmiotem szkolenia jest rozwój wiedzy i umiejętności osób dorosłych w obszarze wzmacniania zdrowia dzieci i młodzieży oraz zapobiegania zachowaniom problemowym takim jak uzależnienia psychoaktywne (alkohol, narkotyki, papierosy, dopalacze, leki, energetyki) i czynnościowe (gry, Internet, hazard, zakupy i inne) oraz zachowania agresywne (przemoc, zachowania antyzdrowotne). Uczestnicy szkolenia poznają czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży oraz nauczą się je wzmacniać. Poznają także czynniki ryzyka, które nauczą się minimalizować.

Opieka nad pacjentem przewlekle chorym i paliatywnym

Absolwenci kursu pozyskają wiedzę z zakresu profesjonalnej opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi. Będą przygotowani m.in. do świadczenia czynności pielęgnacyjnych, rozpoznawania niepokojących sygnałów i objawów somatycznych związanych z bólem psychicznym oraz do odpowiedniego reagowania na nie. Szkolenie przygotowuje do opieki nad chorym w aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym a także do pracy z rodziną chorego. Celem kursu jest również takie przygotowanie opiekuna, aby był w stanie zadbać o jak najwyższą jakość życia chorego, towarzyszyć osobie umierającej oraz udzielić wsparcia jego rodzinie.

Kurs dla liderów wsparcia – kształtowanie systemów wsparcia

Szkolenie przygotowuje liderów tworzących lokalne systemy wsparcia. Uczestnicy nabędą kompetencje w zakresie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, utrzymywania istniejących systemów wsparcia (np. rodziny, grupy samopomocowe) oraz tworzenia nowych (rekrutacja i szkolenie wolontariuszy oraz zapewnienie im wsparcia merytorycznego). Szkolenie oparte jest na teoriach liderstwa oraz pracy systemowej.

Nowe media i komunikacja

Uczestniczy zajęć zdobędą wiedzę na temat różnych współczesnych form i gatunków dziennikarskich. Podczas warsztatów poznają techniki używane w pisaniu artykułów i tekstów, przeprowadzania wywiadów, prowadzenia stron internetowych i mediów społecznościowych (prywatnych, firmowych oraz instytucjonalnych). W ramach kursu odbędą się zajęcia dotyczące dykcji, wystąpień publicznych, autoprezentacji, a także warsztaty z zakresu wykonywania fotografii i materiałów wideo. Szkolenie będzie prowadzone przez Akademię Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL.

Promocja kultury polskiej

Kurs obejmie swoim programem zarys historii literatury polskiej, w tym literatury współczesnej, elementy historii Polski, historii polskiej sztuki, teatru i kina a także podstawy gramatyki opisowej i kultury języka polskiego w aspekcie poprawności językowej. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z metodologią promocji kultury polskiej, m.in. z wykorzystaniem projektów, użyciem nowych mediów i technologii.

Teologia, Biblia – nowa ewangelizacja

Ten kurs przybliży zarys historii Kościoła katolickiego, podstawy teologii i filozofii chrześcijańskiej oraz biblistyki. Podjęte zostaną zagadnienia związane z nauką społeczną Kościoła, naukami o rodzinie i nauczaniem św. Jana Pawła II. Zajęcia i warsztaty dotyczyć będą również metodologii i dydaktyki nauczania katechezy, ruchów i wspólnot katolickich, metod nowej ewangelizacji, związanych z nowymi mediami i technologami oraz projektów ewangelizacyjnych. Absolwenci zyskają przygotowanie do stosowania nowych środków komunikacji tak, aby docierać z treściami ewangelizacyjnymi do osób młodych i dzieci.

Wspieranie rozwoju i edukacji dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kurs jest dedykowany rodzicom i nauczycielom wychowującym dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Treści zajęć dotyczyć będą: wczesnego rozpoznawania i diagnozowania trudności i mocnych stron dzieci, wspierania rozwoju mowy i języka dzieci (zwłaszcza w kontekście porozumiewania się w języku polskim), diagnozowania trudności w uczeniu się czytania i pisania (w tym ryzyka dysleksji i dysleksji), oraz metod wspierania dzieci i młodzieży w uczeniu się czytania i pisania w języku polskim. Szkolenie będzie prowadzone przez pedagogów i pedagogów specjalnych, którzy mają zarówno doświadczenie badawcze jak i praktyczne w zakresie omawianych zagadnień.

Rekrutacja jest dwuetapowa:
I. etap (do końca września 2023r.) – Wypełnienie ankiety wstępnej poprzez formularz online dostępny TUTAJ
II. etap (październik 2023r.) – Wiadomość zwrotna na e-mail z informacją o uruchomieniu kursu (w przypadku zainteresowania dostatecznej liczby osób) i rejestracja uczestników przez system rekrutacyjny e-kul (na tym etapie jest jeszcze możliwość wybierania innych kursów).

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na październik/listopad 2023, w systemie weekendowym (sobota-niedziela, godz. 9.00 – 16.00) raz w miesiącu (6 spotkań = 6 miesięcy).

fot. polonia.kul.pl

 

więcej >>>

 

czytaj też:

Ruszyła rekrutacja do III edycji Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą! >>>

W Paryżu i Londynie odbyły się kolejne zajęcia Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą >>>

Paryskie biuro Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą oficjalnie otwarte >>>

KUL zainaugurował działalność Studium dla Polonii i Polaków za granicą >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-04-11 23:15:11