szukaj
Wyszukaj w serwisie

Senat: prawie 5,3 mln zł na pomoc charytatywną dla Polonii i Polaków za granicą

PAP/AR / 30.12.2019
Wnętrze Senatu RP, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 pl
Wnętrze Senatu RP, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 pl

Prawie 5,3 mln zł przeznaczył Senat w 2019 r. na pomoc charytatywną i socjalną dla Polonii i Polaków za granicą i ponad 2,06 mln zł na realizację zadań inwestycyjnych związanych z działaniami pomocowymi – podano w poniedziałkowym komunikacie.


Pieniądze otrzymała Polonia i Polacy w Armenii, na Białorusi, w Bułgarii, Estonii, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Kazachstanie, Kirgistanie, na Litwie, Łotwie, w Mołdawii, Rosji, Rumunii, Syrii i na Ukrainie.

Trafiły one do organizacji społecznych i kościelnych: szkół, przedszkoli, domów dziecka, świetlic środowiskowych, hospicjów, domów opieki dla starszych, kapelanów, parafii i zgromadzeń. Zostały przeznaczone na poprawę infrastruktury, dofinansowanie kosztów leczenia i badań, zakup leków, środków opatrunkowych i akcesoriów medycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, produktów żywnościowych, a także na stypendia socjalne, a w szczególnych przypadkach – na jednorazowe zapomogi losowe.

Otrzymały je m.in.: Dziecięce Hospicjum Domowe we Lwowie (pieniądze pozwoliły na zakup budynku dla hospicjum z przeznaczeniem na gabinety rehabilitacji i konsultacji medycznych dla ciężko chorych podopiecznych z archidiecezji lwowskiej) i Dom Seniora Caritasu Diecezji Grodzieńskiej w Sopoćkiniach na Białorusi, będący największym skupiskiem polskich seniorów w tym kraju (wyremontowano i przebudowano budynek budynek, w którym mieści się placówka).

Pieniądze zasiliły również konta placówek prowadzących działalność charytatywną o stałym charakterze, m.in. Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie i Dom Dziecka w Solecznikach na Litwie, Dziecięce Hospicjum Domowe we Lwowie, Rodzinny Dom Dziecka przy Klasztorze Księży Pallotynów w Biłohirju, Dom Miłosierdzia Księży Marianów w Gródku Podolskim i Dom Miłosierdzia w Smotryczu przy Zgromadzeniu Pasjonistów na Ukrainie. Pozwoliły na dofinansowanie części kosztów utrzymania budynków i funkcjonowania hospicjów i na ich doposażenie.

Środowiska medyczne za granicą otrzymały w tym roku wsparcie za pośrednictwem Fundacji “Pomoc Polakom w Wschodzie”, Klubu Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” i Polskiego Zespołu Humanitarnego.

W ośrodkach Caritasu, sprawujących opiekę nad Polakami na Ukrainie i Białorusi, sfinansowano zakup sprzętu, materiałów medycznych i leków. Dofinansowano również działania o charakterze samopomocowym prowadzone od kilku lat przez Polonię medyczną (m.in.: Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu, Związek Polonii Medycznej w Gruzji im. św. Grigoła Peradze, Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie), świadczącą usługi z zakresu porad lekarskich, diagnostyki i leczenia w ramach tzw. białych sobót w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków miejskich.

Pieniądze w 2019 r. zostały też przeznaczone na 56 stypendiów socjalnych dla uczniów i studentów polskiego pochodzenia, uczących się lub studiujących w Polsce i w krajach zamieszkania. Program realizowało Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”.

Wsparcie, za sprawą działającej od 25 lat Fundacji Przyjaciół Wilna i Grodna “Serce Dzieciom”, trafiło do dzieci polskiego pochodzenia z sierocińców i ubogich rodzin na Litwie, które mogły spędzić Boże Narodzenie, Wielkanoc i wakacje u rodzin w Polsce.

W komunikacie wskazano, że na szczególną uwagę zasługuje akcja Świąteczna Paczka, realizowana w okresie Bożego Narodzenia, która w znaczącej mierze opiera się na zaangażowaniu polskiego społeczeństwa. Za pośrednictwem wolontariuszy, polskich organizacji pozarządowych i harcerskich paczki trafiają co roku do Polaków i Polonii za granicą. W bieżącym roku prezydium Senatu powierzyło realizację działań w ramach akcji Świąteczna Paczka Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, Stowarzyszeniu Przeszłość-Przyszłości, Fundacji Wileńszczyzna i Fundacji Oświata Polska za Granicą. Bierze w nich od lat również udział Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Pomoc charytatywna i socjalna jest jednym z kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 2017-2019, sformułowanych w uchwale nr 9 prezydium Senatu z 23 września 2016 r. Senat przyjął zasadę szczególnej powinności wobec rodaków na Wschodzie, potomków tych, którzy pozostali w granicach dawnej Rzeczypospolitej i tych osiedlonych jako ofiary deportacji na terenach państw dawnego Związku Radzieckiego.