szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

KUL zaangażowany w projekt dla matek i dzieci z Ukrainy. Z pomocy korzysta 300 osób | The Catholic University of Lublin runs the project for mothers and children from Ukraine. 300 people are benefiting from the assistance

KUL / 22.12.2022Ponad 200 dzieci i 100 matek, które przyjechały do Lublina z ogarniętej wojną Ukrainy, korzysta z pomocy udzielanej m.in. przez pracowników Instytutu Psychologii KUL. Projekt „Wsparcie adaptacji społecznej i zawodowej matek uciekających z Ukrainy objętej wojną” przygotowało Stowarzyszenie Natanaelum. W ostatnich dniach z ukraińskimi uchodźczyniami i uchodźczętami spotkał się rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.

*

More than 200 children and 100 mothers who have come to Lublin from war-stricken Ukraine are benefiting from assistance provided by, among others, employees of the Catholic University of Lublin’s Institute of Psychology. The project “Supporting social and professional adaptation of mothers fleeing war-stricken Ukraine” was prepared by the Natanaelum Association. The Rector of the Catholic University of Lublin, Rev. Prof. Miroslaw Kalinowski, has recently met with Ukrainian refugee women and children.


W przedsięwzięcie, które Stowarzyszenie Natanaelum realizuje od czterech miesięcy, zaangażowani są m.in. pracownicy Instytutu Psychologii KUL, w tym dr Joanna Chwaszcz, która jest kierownikiem projektu oraz dr hab. Julia Gorbaniuk – odpowiedzialna za jego część merytoryczną. Z kolei pod patronatem rektora KUL działa świetlica dla ukraińskich dzieci przy ul. Okopowej w Lublinie.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w świetlicy dla dzieci zorganizowano spotkanie opłatkowe dla podopiecznych.

Podczas uroczystości rektor KUL Mirosław Kalinowski wręczył ośmiu Ukrainkom certyfikaty, potwierdzające ukończenie kursu z zakresu długoterminowej opieki nad chorym. Kurs trwał 100 godzin i odbywał się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. – Katolicki Uniwersytet Lubelski jest piątym największym w Europie uniwersytetem katolickim i trzecim najstarszym w Polsce. Prestiż, którym się cieszy, nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie, sprawi, że te certyfikaty będą dla was dużą satysfakcją – podkreślił rektor KUL.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansuje działania skierowane do matek oraz zatrudnienie ukraińskich pedagogów w świetlicy dla dzieci przedszkolnych. Natomiast studenci Instytutu Psychologii KUL udzielają korepetycji dzieciom w wieku szkolnym, a także wspierają w sprawach związanych z adaptacją w Polsce.

– Projekt jest skierowany na aktywizację zawodową i na integrację społeczną matek z dziećmi, które przybyły do nas z Ukrainy objętej wojną. Od godz. 7 do godz. 19 mamy świetlicę, która działa jak przedszkole, co ułatwia kobietom poszukiwanie pracy czy podjęcie studiów. Świetlica działa również dla dzieci w wieku szkolnym, gdzie mogą odrobić lekcje czy pograć w gry z rówieśnikami. Dodatkowo organizujemy kursy języka polskiego oraz kursy zawodowe – powiedziała kierownik projektu dr Joanna Chwaszcz z Instytutu Psychologii KUL.

Wśród zaproszonych na spotkanie opłatkowe gości byli także Wojciech Zbiegień – wicedyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz dr hab. Iwona Niewiadomska, profesor Instytutu Psychologii KUL.

*

The project, which the Natanaelum Association has been carrying out for four months, engages employees of the Institute of Psychology of the Catholic University of Lublin, including Dr. Joanna Chwaszcz, who is the project manager, and Dr. Julia Gorbaniuk – responsible for its substantive part. In turn, under the auspices of the Rector of the Catholic University of Lublin, the Day Care Center for Ukrainian children is operating on Okopowa Street in Lublin.

On the occasion of the upcoming holidays, the Day Care Center for Children organized a Christmas meeting for the children.

During the ceremony, the Rector of the Catholic University of Lublin, Miroslaw Kalinowski, handed certificates to eight Ukrainian women, confirming their completion of a training course in long-term care for the sick. The training lasted 100 hours and took place at the Catholic University of Lublin. “The Catholic University of Lublin is the fifth largest Catholic university in Europe and the third oldest in Poland. The prestige it enjoys, not only in Poland but in Europe and the world, will make these certificates a great satisfaction for you,” the Rector of the Catholic University of Lublin stressed.

The Ministry of Family and Social Policies is funding activities addressed to mothers and the employment of Ukrainian educators at the Daycare Center for preschool children. On the other hand, students of the Catholic University of Lublin’s Institute of Psychology provide tutoring to school-aged children and support in matters related to their integration in Poland.

“The project is aimed at professional activation and social integration of mothers with children who came to us from war-stricken Ukraine. From 7 a.m. to 7 p.m., we have a day-care center that operates like a kindergarten, making it easier for women to look for work or go to college. The day care center also works for school-aged children, where they can do their homework or play games with their peers. In addition, we organize Polish language and vocational courses,” said project manager Dr. Joanna Chwaszcz of the Institute of Psychology at the Catholic University of Lublin.

Among the guests invited to the Christmas meeting were Wojciech Zbiegień, deputy director of the Social Policy Department of the Voivodship Office in Lublin, and Dr. Iwona Niewiadomska, professor of the Institute of Psychology at the Catholic University of Lublin.