szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

The Chair of the Union of Rectors of Ukraine: I express gratitude to Poles for their help (EN+UA)

KUL / 17.11.2022
PhotoCredit: Tomasz Koryszko_KUL
PhotoCredit: Tomasz Koryszko_KUL

Rectors of major Polish and Ukrainian universities met at the John Paul II Catholic University of Lublin to discuss possible common solutions regarding the education of students. “The mission of every university is to form the elite of a country,” stressed Prof. Petro Kulikov, Chair of the Union of Rectors of Ukraine, Rector of the Kyiv National University of Construction and Architecture.

*

У Люблінському католицькому університеті Івана Павла ІІ ректори найбільших польських та українських університетів дискутували про впровадження спільних рішень щодо навчання студентів. – Місія кожного університету – формувати еліту країни, – підкреслив проф. Петро Куліков, голова Спілки ректорів України, ректор Київського національного університету будівництва і архітектури.


The Polish-Ukrainian Rectors Seminar, which was held as part of the project “Polish-Ukrainian cooperation of representative institutions representing rectors for the improvement of the operation of the university” was hosted by Rev. Prof. Miroslaw Kalinowski, Rector of the Catholic University of Lublin. “Cooperation with the Ukrainian academic community has a long-standing tradition. Already since 1989, we have signed many partnership agreements. We are committed to developing a similar model of the educational system in order to facilitate cooperation and provide mobility for Ukrainian students,” stressed Rev. Prof. Miroslaw Kalinowski.

Taking floor rectors and experts from Ukraine expressed their gratitude for the numerous aid initiatives for their country. They also stressed that due to the ongoing armed conflict, they are concerned about losing students. “We are afraid that students who go to study in Poland will not want to return to Ukraine. It is these young people that we will need in the future to rebuild our country,” noted Prof. Petro Kulikov.

The meeting of distinguished guests at the Catholic University of Lublin was also an opportunity to present Prof. Jerzy Woznicki of Warsaw University of Technology with an honorary doctorate from the Kyiv State University of Construction and Architecture. Prof. Jerzy Woznicki is the President of the Polish Rectors’ Foundation and has been involved in the field of higher education and science for many years. He is one of the founders of the Conference of Rectors of Academic Schools in Poland and its former chairman. He also initiated the partnership between the Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (CRASP) and the Union of Rectors of Ukraine (ZRUU).

The meeting was attended by delegations from CRASP and ZRUU , experts from major Polish and Ukrainian universities, including Adam Mickiewicz University in Poznan, Nicolaus Copernicus University in Torun, Maria – Curie Sklodowska University in Lublin, the Medical University in Lublin, the University of Life Sciences in Lublin, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Lublin University of Technology, Warsaw University of Technology, the Silesian University of Technology, the Dnipro Technical University and the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.

The seminar is part of a project entrusted to Warsaw University of Technology by the Ministry of Education and Science in Poland, supported by the CRASP, implemented with the support of the Polish Rectors’ Foundation and endowed with the patronage of the Ministry of Education and Science in Ukraine.

*

Ректор Люблінського католицького університету о. проф. Мирослав Калиновський виступив в ролі господаря польсько-українського семінару ректорів, який проходив у рамках проекту «Польсько-українська співпраця представницьких установ, що представляють ректорів, для покращення роботи університетів». – Співпраця з українською академічною спільнотою має давні традиції. Після 1989 року ми підписали низку партнерських угод. Ми хочемо розробити подібну модель системи освіти, щоб сприяти співпраці та забезпечити мобільність для студентів з України, – наголосив о. проф. Мирослав Калиновський.

Під час виступів ректори та експерти з України висловили вдячність за численні ініціативи допомоги їх країні. Вони також наголосили, що через триваючий збройний конфлікт побоюються втратити студентів. – Ми побоюємось, що студенти, які поїдуть навчатися до Польщі, не захочуть повертатися в Україну. Саме ця молодь знадобиться нам у майбутньому для відбудови країни, – зазначив проф. Петро Куліков.

Зустріч високих гостей у Люблінському католицькому університеті стала також нагодою для надання професору Єжи Возніцькому з Варшавського політехнічного університету ступеню почесного доктора Київського державного університету будівництва та архітектури. Професор Єжи Возніцький – голова Фундації польських ректорів, багато років займається темою вищої освіти та науки. Він був одним із засновників і головою Конференції ректорів академічних шкіл Польщі, а також ініціатором партнерства між Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі та Спілкою ректорів України.

Учасниками заходу були делегації Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів України, експерти найбільших польських та українських університетів, зокрема Університету ім. Адама Міцкевича, Університу Миколая Коперника в Торуні, Університету Марії-Кюрі Склодовської в Любліні, Медичного університету Любліна, Університету природничих наук у Любліні, Університету кардинала Стефана Вишинського у Варшаві, Люблінського політехнічного університету, Варшавського політехнічного університету, Сілезького політехнічного університету, Дніпровського політехнічного університету та Національної Академії Педагогічних Наук України.

Семінар є частиною проекту, дорученого Варшавському політехнічному університету Міністерством освіти і науки Польщі, за підтримки Конференції ректорів академічних шкіл Польщі, реалізованого за підтримки Фундації польських ректорів та під патронатом Міністерства освіти і науки України.