szukaj
Wyszukaj w serwisie

Trwają zapisy na Kurs Katechetyczny w Paryżu

/ 09.01.2019
Pixabay
Pixabay

Kurs Katechetyczny organizowany przez Polską Misję Katolicką we Francji, rozpocznie się 26 stycznia. Trwają zapisy. Zapraszamy!


Kurs katechetyczny
Animator Katechezy Parafialnej

Celem Kursu jest przygotowanie osób świeckich do prowadzenia katechezy w parafiach oraz pogłebienie wiedzy z zakresu teologii, bioetyki, dydaktyki, psychologii, pedagogiki, nowych mediów, historii Kościoła.

Ramowy program zajęć

BLOK BIBLIJNY
Czym jest Biblia? O czym mówi Biblia i po co ją napisano? Jaki był proces powstawania ksiąg biblijnych? W jaki sposób i w jakich językach napisano Biblię? W jaki sposób dotarł do nas tekst Pisma Św.? Podział ksiąg biblijnych. Prehistoria i historia biblijna. Dzieje Izraela. Królewska poezja i mądrość. Wołanie proroków. Pisma Nowego Testamentu. Cuda Starego i Nowego Testamentu. Nauczanie w przypowieściach. Początki Kościoła.

BLOK ETYCZNY i BIOETYCZNY
Klonowanie, moralne granice eksperymentu medycznego, in vitro, opieka paliatywna i terminalna alternatywą eutanazji, kryterium śmierci mózgowej, etyka seksualna.

BLOK KATECHETYCZNO – DYDAKTYCZNY
Metody aktywizujące w katechezie: pantomima, teatr cieni, puzzle plakatowe, niedokończone zdania, słoneczko, karty edukacyjne – sigla biblijne, parafraza, metody na poznanie imion, taniec w pracy katechetycznej, „burza mózgów”, bibliodrama, metaplan, zdania niedokończone…
Dynamika procesu nauczania-uczenia się oraz automatyzacja i komputeryzacja pracy dydaktycznej.
Pojęcie metod dydaktycznych i ich podstawowa klasyfikacja: metody słowne (akroamatyczna, erotematyczna, heureza, naturalne i sztuczne); klasyfikacja metod nauczania: metody oglądowe (oparte na obserwacji), metody oparte na posługiwaniu się słowem, metody oparte na działalności praktycznej uczniów, metody gier dydaktycznych; metody nauczania a główne rodzaje zadań dydaktycznych; kryteria doboru metod nauczania (wykład, referaty, dyskusje, rozwiązywanie problemów, gry symulacyjne).
Konspekt katechezy
Zasady konstruowania scenariusza katechezy aktywizującej.

BLOK – NOWA EWANGELIZACJA PRZEZ NOWE MEDIA
Ewangelizacja w epoce mass mediów, ewangelizacja na Facebooku i Twitterze, strony internetowe, wypowiedź blogowa jako sygnał preferencji aksjologicznych, portale i strony katolickie, prasa katolicka.

BLOK PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNY
Małe dziecko i jego rodzice. Rozwój uczuć i kontaktów społecznych. Przejawy religijności małego dziecka. Modlitwa małego dziecka. Dziecko przedszkolne w rodzinie.
Wiek szkolny. Relacja dziecko-matka. Relacja dziecko-ojciec. Rola ojca i matki w wychowaniu religijno-moralnym. Dojrzewanie biologiczne i społeczne. Dorastający i ich rodzice.
Samowychowanie – zadanie dla młodych i starszych dorosłych.
Życie osób starszych. Psychofizjologia starzenia się. W roli teściów. W roli dziadków.
Choroba i śmierć w rodzinie. Religijne znaczenie choroby. Umieranie. Pomoc rodzinie w wychodzeniu z żałoby. Jak powiedzieć dziecku o śmierci?

BLOK TEOLOGICZNY (teologia moralna, teologia dogmatyczna i teologia małżeństwa i rodziny)
Rodzaje sumienia: sumienie szerokie, sumienie przytępione, sumienie faryzejskie, sumienie skrupulanckie, sumienie prawdziw, sumienie fałszywe, sumienie pewne.
Traktaty teologiczne: Chrystologia, Mariologia, Eklezjologia, Trynitologia, Sakramentologia, Antropologia teologiczna, Łaska, Eschatologia.

BLOK HISTORYCZNO – KULTURALNY
Historia Kościoła, Patrologia, Dziedzictwo kultury chrześcijańskiej: Sztuka, Archiwum, Biblioteka, Muzeum.

TERMINARZ SPOTKAŃ
Zajęcia odbywają się od godz. 9.00 do godz. 17.00 w każdą ostatnią sobotę miesiąca (z wyjątkiem trzech spotkań). W miesiącach wakacyjnych lipcu i sierpniu nie ma wykładów.
Dokładny terminarz spotkań jest następujący: 26 stycznia, 23 lutego, 30 marca, 13 kwietnia, 25 maja, 15 czerwca, 28 września, 26 października, 30 listopada, 15 grudnia.
Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 9.00.

MIEJSCE ZAJĘĆ
Kurs będzie się odbywał w Domu Kombatanta Polskiej Misji Katolickiej (adres: 20, rue Legendre, 75017 Paris)

KOSZT
Koszt kursu jest uzależniony od liczby zapisanych osób oraz umowy, która jest w trakcie negocjacji z Uniwersytetem wiodącym (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i będzie się wachał od 50 euro do 200 euro.
Dodatkowo przy każdym spotkaniu wszyscy uczestnicy wpłacają przy rejestracji 10 euro w ramach wydatków bieżących.

DYPLOM
Kurs Animatora katechezy parafialnej kończy się uzyskaniem świadectwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

WOLNI SŁUCHACZE
Z naszej formacji będą mogli skorzystać tzw. Wolni Słuchacze, którzy są zobowiązani do złożenia kwestionariusza osobowego, ale nie muszą zdawać egzaminów. Niestety nie otrzymają żadnego dokumentu ze strony Uczelni o ukończeniu Kursu.
Obecność na poszczególnych spotkaniach formacyjnych będzie podstawą do wystawienia Wolnym Słuchaczom przez Polską Misję Katolicką zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu doskonalącym, czego proszę nie mylić z kursem kwalifikacyjnym jaki ukończą osoby zarejestrowane przez system uniwersytecki.

WYKŁADOWCY
Zajęcia będą prowadzili wykładowcy z trzech Uniwersytsetów: Uniwerytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

PLATFORMA DYDAKTYCZNA
Na potrzeby Kursu została stworzona platforma dydaktyczna na której będą zarejestrowani wszyscy słuchacze Kursu. Tam będą zamieszczane materiały dydaktyczne. Platforma będzie miejscem stałego kontaktu z wykładowcami oraz studentami. Na niej będzie się odbywało część wykładów. Platformę można znaleźć pod adresem internetowym: www.pmkp.eu

ZAPISY:
w parafiach polskich we Francji oraz w biurze
Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu
tel. 01 55 35 32 23
e-mail: pmk.france@gmail.com

ZAJĘCIA:
w każdą ostatnią sobotę miesiąca
Domu Kombatanta Polskiej Misji Katolickiej – Les Salons Legendre
(adres: 20, rue Legendre, 75017 Paris)
od 26 stycznia 2019


2024-03-03 00:15:11