szukaj
Wyszukaj w serwisie

Do czwartku Polacy za granicą mogą zarejestrować się, by wziąć udział w wyborach prezydenckich

/ 06.05.2020
By Marcin Białek - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16823300
By Marcin Białek - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16823300

Cztery obwody głosowania w wyborach prezydenta RP zostały utworzone na terenie Francji: trzy w Paryżu i jeden w Lyonie.  Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie się do spisu wyborców za granicą https://ewybory.msz.gov.pl Zgodnie z komunikatem MSZ, można to zrobić do czwartku (7 maja) do godz. 24.00. Na razie nie wiadomo w jakim terminie odbędą się wybory, które początkowo były wyznaczone na 10 maja i miały odbyć się korespondencyjnie. Ustawą w tej sprawie zajmuje się Sejm.


6 kwietnia  Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., której odrzucenie zarekomendował 5 maja Senat, dlatego trafiła ona ponownie do Sejmu. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Daje także Marszałkowi Sejmu możliwość przełożenia terminu wyborów.

Obwody głosowania we Francji: 

Obwód głosowania nr 41 siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ambasada RP w Paryżu, 57, rue Saint Dominique, 75007 Paryż
Obwód głosowania nr 42 siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ambasada RP w Paryżu, 57, rue Saint Dominique, 75007 Paryż
Obwód głosowania nr 43 siedziba obwodowej komisji wyborczej: Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu, 3, rue de Talleyrand, 75007 Paryż
Obwód głosowania nr 44 siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat Generalny RP w Lyonie, 79 rue Crillon, 69006 Lyon.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą:

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:
najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

Nazwisko
Imię (imiona)
Imię ojca
Datę urodzenia
Numer ewidencyjny PESEL
Miejsce pobytu wyborcy za granicą
Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu

telefonicznie na numer 01 43 17 34 82
emailem na adres paryz.wybory@msz.gov.pl
listem na adres 3 rue de Talleyrand, 75007 Paris
osobiście w WK Ambasady w godzinach pracy urzędu
faksem na numer: 01 43 17 34 34

lub Konsulatu Generalnego RP w Lyonie

telefonicznie, nr tel.: +33 4 37 51 12 46
e-mailowo: lyon.kg.wybory@msz.gov.pl
pisemnie, na adres: 79 rue Crillon, 69006 Lyon
ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Lyonie (79 rue Crillon, 69006 Lyon)
faksem, nr faksu: 04 37 51 12 36

Zgłoszenia można dokonać do dnia 7 maja 2020 r., do godziny 24:00.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja 2020 r., do godz. 24:00.

UWAGA: KONSUL NIE WYDAJE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Konsul, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) nie będzie wydawał zaświadczeń o prawie do głosowania. Artykuł 102 wymienionej ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) m.in. w zakresie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-04-16 23:15:12