szukaj
Wyszukaj w serwisie

UE będzie chronić tożsamość narodową dzieci

PO/polskiFR / 07.12.2018


W komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości RP czytamy, że we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązywać będzie jednolita zasada poszanowania tożsamości narodowej, kulturowej, religijnej i językowej dziecka, gdy trafia ono do rodziny zastępczej.


Jednomyślne przyjęcie przepisów, które realizuje polską inicjatywę to spory sukces starań prowadzonych na forum Unii Europejskiej przez przez polski Wymiar Sprawiedliwości i Wymiar Spraw Wewnętrznych – podkreślają autorzy komunikatu przekazanego mediom.

– Ten sukces został wypracowany profesjonalnym działaniem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości – ocenia szef resortu, min. Zbigniew Ziobro. – Naszym obowiązkiem jest dbać o polskie dzieci. I dodaje, że  zaproponowane przez stronę polską rozwiązania są jednocześnie uniwersalne. Dotyczą nie tylko polskich dzieci, ale też dzieci innych krajów, innych kultur i innego języka – podkreślił na konferencji prasowej minister.

Przedstawiciele wszystkich krajów UE opowiedzieli się za wprowadzeniem do rozporządzenia “Bruksela II BIS”, które reguluje współpracę w sprawach rodzinnych i małżeńskich, poprawki zainicjowanej w grudniu 2017 roku przez polskie MS. Nowy przepis zwiększa bowiem w swych założeniach ochronę dzieci i zapewnia praktyczną realizację gwarancji zawartych już w Konwencji ONZ o prawach dziecka.

W Unii Europejskiej będzie brana pod uwagę tożsamość dziecka

– Już dwa lata temu sygnalizowaliśmy, że będziemy czynili wszystko, aby w Unii zawsze była brana pod uwagę tożsamość dziecka, gdy jest ono umieszczane w pieczy zastępczej. Miałem okazję być w wielu krajach i rozmawiać na ten temat z naszymi rodakami. Prosili żeby im pomóc w takich sytuacjach – mówi wiceminister Michał Wójcik, który pilotował realizację polskiej inicjatywy.

Ważne dla polskich rodzin

Zmienione dzięki polskim staraniom rozporządzenie zobowiązuje państwa członkowskie UE, by zachowywały prawa dziecka do tożsamości narodowej, kulturowej, religijnej i językowej w postępowaniach o ustanowienie pieczy zastępczej. Chodzi o to, by dzieci, jeśli są kierowane pod zastępczą opiekę, trafiały do rodzin z podobnego kręgu kulturowego, a najlepiej do krewnych z kraju pochodzenia dzieci. Do tej pory zasada ta nie była w praktyce respektowana, choć wynika z Konwencji ONZ o prawach dziecka. Zdarzały się nawet przypadki oddawania dzieci, których rodzice są chrześcijanami, do rodzin muzułmańskich.

To sprawa niezwykle ważna dla wielu polskich rodzin mieszkających w krajach UE.

To sprawa niezwykle ważna dla wielu polskich rodzin żyjących w krajach UE. W samych tylko Niemczech mieszka obecnie około 800 tys. Polaków mających wyłącznie obywatelstwo polskie. A osób, które mają podwójne obywatelstwo, polskie i niemieckie – około 1,5 miliona. Ministerstwo Sprawiedliwości udziela pomocy polskim obywatelom, gdy za granicą są pozbawiani praw do wychowywania własnych dzieci, a dziecko trafia często do rodziny, w której nie mówi się w języku polskim. Pomoc ta była jednak bardzo utrudniona, jak wielokrotnie donosiły media.

Gwarancja praw dzieci poprzez mechanizm informacyjny

Działania w celu zapewnienia praw dziecka do tożsamości narodowej, kulturowej, religijnej i językowej mają być podejmowane na jak najwcześniejszym etapie postępowań. Służyć temu będzie zaproponowany przez Polskę mechanizm informacyjny. Państwo, w którym dziecko przebywa, będzie miało obowiązek powiadamiać o wszczętej procedurze państwo, z którym dziecko ma istotny związek. Powiadomienie może zostać przekazane kanałami konsularnymi lub w drodze powiadomienia właściwej w takich sprawach instytucji, w przypadku Polski – Min. Sprawiedliwości. Szybka informacja pozwoli na ustalenie i wskazanie np. krewnych dziecka, którzy są gotowi do podjęcia się opieki nad nim.

To gwarancje nie tylko na papierze, bo za naruszenie przepisów rozporządzenia grozi odpowiedzialność przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Skargę do trybunału może wnieść Komisja Europejska oraz każde z państw członkowskich – konkluduje komunikat MS, przekazany mediom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-04-19 23:15:12