szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Francis: I am glad that the Center for Catholic-Jewish Relations has opened in Lublin (EN+PL+IT+ES+DE+UA+RU)

KUL / 20.10.2022
Photo credit: Catholic University of Lublin
Photo credit: Catholic University of Lublin

I am glad that the Center for Catholic-Jewish Relations has been opened in Lublin, Pope Francis stressed during the general audience in St. Peter’s Square in Rome on Wednesday, October 19.

*

Cieszę się, że otwarte zostało w Lublinie Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich – podkreślił papież Franciszek podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie w środę 19 października.

*

Sono lieto che il Centro per le relazioni ebraico-cattoliche sia stato inaugurato a Lublino – ha affermato papa Francesco durante l’udienza generale in piazza S. Pietro a Roma mercoledì 19 ottobre.

*

Me alegro de que se haya inaugurado el Centro para las Relaciones Católico-Judías en Lublin, destacó el Papa Francisco durante su audiencia general en la Plaza de San Pedro en Roma el miércoles 19 de octubre.

*

Ich freue mich, dass in Lublin das Zentrum für katholisch-jüdische Beziehungen eröffnet wurde – betonte Papst Franziskus bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom am Mittwoch, den 19. Oktober.

*

Радію, що в Любліні відкрито Центр католицько-юдейських відносин, – сказав Папа Франциск під час загальної аудієнції на площі св. Петра в Римі в середу 19 жовтня.

*

Я рад, что в Люблине открылся Центр католическо-иудейских отношений, – сказал Папа Франциск во время общей аудиенции на площади Св. Петра в Риме в среду 19 октября.


‘I extend my warm greetings to all Poles. The need to explore one’s own life, also applies to entire nations. It is worth learning about the history of one’s homeland to see the traces of God’s presence present in it,” the Pope said, addressing the pilgrims.

The Pope stressed that he was pleased that a Center for Catholic-Jewish Relations had been opened in Lublin. “I hope that it will foster the appreciation of the common heritage, not only of the two religions, but also of the two peoples. I bless you from the heart,” Pope Francis said.

The Abraham J. Heschel Center for Catholic-Jewish Relations is a new scientific and educational unit of the John Paul II Catholic University of Lublin. It is intended to deepen Catholic-Jewish relations on the scientific, educational and cultural levels internationally. The ceremony of inauguration took place on October 17, 2022. Among those attending the opening were Prof. Susannah Heschel, daughter of Prof. Abraham J. Heschel, Latin Patriarch of Jerusalem Pierbattista Pizzaballa and representatives of the Jewish and Catholic communities.

Special words were addressed, inter alia, by Prof. Rabbi Abraham Skorka, Archbishop Stanisław Gądecki, President of the Polish Bishops’ Conference, and Archbishop Stanisław Budzik, Metropolitan of Lublin.

The initiator and founder of the Abraham J. Heschel Center for Catholic-Jewish Relations of the Catholic University of Lublin is Rev. Prof. Miroslaw Kalinowski, rector of the John Paul II Catholic University of Lublin. The following have been appointed to the Board: director – Rev. Prof. Miroslaw Wróbel, and deputies: Dr. Witold Mędykowski, Rev. Dr. Paweł Rytel-Andrianik.

*

– Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Potrzeba zgłębiania własnego życia, dotyczy również całych narodów. Warto poznawać historię swojej ojczyzny, aby zobaczyć obecne w niej ślady obecności Boga – powiedział papież, zwracając się do pielgrzymów.

Papież podkreślił, że cieszy się, że w Lublinie zostało otwarte Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich. – Życzę, by pomagało ono dowartościować wspólne dziedzictwo, nie tylko obu religii, ale także obu narodów. Z serca wam błogosławię – powiedział papież Franciszek.

Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela to nowa jednostka naukowo-edukacyjna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, która ma pogłębiać relacje katolicko-żydowskie na płaszczyźnie nauki, edukacji i kultury w wymiarze międzynarodowym. Uroczysta inauguracja Centrum miała miejsce 17 października 2022. W otwarciu udział wzięli m.in. prof. Susannah Heschel, córka prof. Abrahama J. Heschela, łaciński patriarcha Jerozolimy Pierbattista Pizzaballa oraz przedstawiciele środowisk żydowskich i katolickich.

Specjalne słowa skierowali m.in. prof. rabin Abraham Skórka, abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Inicjatorem i założycielem Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela jest ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W skład Zarządu zostali powołani: dyrektor – ks. prof. Mirosław Wróbel, oraz zastępcy: dr hab. Witold Mędykowski, ks. dr Paweł Rytel-Andrianik.

*

– Saluto cordialmente tutti i polacchi. La necessità di scrutare la propria vita, vale anche per i popoli. È importante conoscere la storia della propria Patria per scoprire in essa le tracce della presenza di Dio – ha dichiarato il Papa rivolgendosi ai pellegrini.

Il Papa ha affermato di essere lieto che a Lublino sia stato inaugurato il Centro per le relazioni cattolico-ebraiche. – Auspico che esso favorisca la valorizzazione del patrimonio comune, non solo delle due religioni, ma anche dei due popoli. Vi benedico di cuore – ha concluso Papa Francesco.

Il Centro per le relazioni cattolico-ebraiche dell’Università Cattolica di Lublino Abraham J. Heschel è una nuova unità scientifica ed educativa dell’Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino, che intende approfondire le relazioni cattolico-ebraiche nel campo della scienza, dell’educazione e della cultura nella dimensione internazionale. La cerimonia di inaugurazione del Centro ha avuto luogo il 17 ottobre 2022. All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, la prof.ssa Susannah Heschel, figlia del prof. Abraham J. Heschel, S.E. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme e rappresentanti degli ambienti ebraici e cattolici.

Parole speciali sono state indirizzate, tra gli altri, dal prof. rabbino Abraham Skórka, dall’Arcivescovo Stanisław Gądecki, Presidente della Conferenza Episcopale Polacca e dall’arcivescovo Stanisław Budzik, Metropolita di Lublino.

Iniziatore e fondatore del Centro per le relazioni ebraico-cattoliche dell’Università Cattolica di Lublino Abraham J. Heschel è il Rev. Prof. Mirosław Kalinowski, Rettore dell’Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino. Membri del Consiglio di Amministrazione sono stati nominati: il Rev. Prof. Mirosław Wróbel, come Direttore e mentre i Vice Direttori sono: il Dott. Witold Medykowski e il Rev. Dott. Paweł Rytel-Andrianik.

*

– Saludo cordialmente a todos los polacos. La necesidad de explorar la propia vida, también se aplica a naciones enteras. Vale la pena conocer la historia de la propia patria para ver las huellas de la presencia de Dios presentes en ella”, dijo el Papa dirigiéndose a los peregrinos.

El Papa subrayó que se alegraba de la apertura de un Centro para las Relaciones Católico-Judías en Lublin. – Deseo que ayude a valorar el patrimonio común, no sólo de las dos religiones, sino también de los dos pueblos. Os bendigo a todos de corazón”, dijo el Papa Francisco.

El Centro Abraham J. Heschel para las Relaciones Católico-Judías de la Universidad Católica Juan Pablo II de Lublin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, KUL) es una nueva unidad científica y educativa de la Universidad Católica Juan Pablo II de Lublin, cuyo objetivo es profundizar en las relaciones católico-judías a nivel científico, educativo y cultural en una dimensión internacional. La ceremonia de inauguración del centro tuvo lugar el 17 de octubre de 2022. A la apertura asistieron, entre otros, la profesora Susannah Heschel, hija del profesor Abraham J. Heschel, el patriarca latino de Jerusalén Pierbattista Pizzaballa y representantes de las comunidades judía y católica.

Dirigieron unas palabras especiales, entre otros, el rabino profesor Abraham Skórka; monseñor Stanisław Gądecki, el arzobispo presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia y monseñor Stanisław Budzik, el arzobispo metropolitano de Lublin.

El iniciador y fundador del Centro Abraham J. Heschel para las Relaciones Católico-Judías de la Universidad Católica Juan Pablo II de Lublin (KUL) es el Rev. Prof. Mirosław Kalinowski, rector de la Universidad Católica Juan Pablo II de Lublin. Han sido nombrados miembros de la Junta: director – Rev. Prof. Mirosław Wróbel, y directores adjuntos: Dr. Witold Mędykowski, Rev. Dr. Paweł Rytel-Andrianik.

*

– Ich grüße herzlich alle Polen. Das Bedürfnis, das eigene Leben zu erforschen, betrifft auch ganze Nationen. Es lohnt sich, die Geschichte des eigenen Vaterlandes kennen zu lernen, um darin die Spuren der Gegenwart Gottes zu erkennen – sagte der Papst zu den Pilgern.

Der Papst betonte, dass er sich freue, dass in Lublin das Zentrum für katholisch-jüdische Beziehungen eröffnet wurde. – Ich wünsche, dass es dazu verhilft, das gemeinsame Erbe nicht nur der beiden Religionen, sondern auch der beiden Völker zu würdigen. Ich segne euch von Herzen – sagte Papst Franziskus.

Das Abraham J. Heschel Zentrum für katholisch-jüdische Beziehungen an der KUL ist eine neue Wissenschafts- und Bildungseinrichtung der Katholischen Universität Lublin Johannes Paul II., die zur Vertiefung der katholisch-jüdischen Beziehungen in Wissenschaft, Bildung und Kultur auf internationaler Ebene beitragen soll. Die feierliche Einweihung des Zentrums fand am 17. Oktober 2022 statt. An der Eröffnung nahmen u.a. Frau Prof. Susannah Heschel, die Tochter von Prof. Abraham J. Heschel, der lateinische Patriarch von Jerusalem Pierbattista Pizzaballa und Vertreter jüdischer und katholischer Gemeinden teil.

Besondere Worte sprachen u.a. Rabbiner Prof. Abraham Skórka, Erzbischof Stanisław Gądecki – Vorsitzender der Polnischen Bischofskonferenz und Erzbischof Stanisław Budzik – Metropolit von Lublin.

Initiator und Gründer des Abraham J. Heschel Zentrums für katholisch-jüdische Beziehungen der KUL ist Pfarrer Prof. Mirosław Kalinowski, Rektor der Katholischen Universität Lublin Johannes Paul II. In den Vorstand wurden berufen: als Direktor – Pfarrer Prof. Mirosław Wróbel und als seine Stellvertreter: Dr. habil. Witold Mędykowski, Pfarrer Dr. Paweł Rytel-Andrianik.

*

– Сердечно вітаю всіх поляків. Потреба досліджувати власне життя стосується і цілих народів. Варто пізнавати історію своєї батьківщини, щоб побачити присутні в ній сліди Божої присутності, – наголосив Папа, звертаючись до паломників.

Папа підкреслив, що радий, що в Любліні відкрито Центр католицько-юдейських відносин. – Бажаю, щоб це допомогло показати цінність спільної спадщини не лише обох релігій, а й обох народів. Благословляю вас від щирого серця, – сказав Папа Франциск.

Центр католицько-юдейських відносин ім. Авраама І. Гешеля при Люблінському католицькому університеті – новий науково-освітній підрозділ Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ, який має поглибити католицько-юдейські стосунки у сфері науки, освіти та культури в міжнародному вимірі. 17 жовтня 2022 року відбулося урочисте відкриття Центру. У церемонії взяли участь проф. Зюзанна Гешель, дочка проф. Авраама І. Гешеля, латинський патріарх Єрусалиму П’єрбаттіста Піццабалла та представники юдейських і католицьких кіл.

Слова привітання надіслали, серед інших, проф. рабин Авраам Скурка, архієпископ Станіслав Гандецький, голова Конференції Єпископату Польщі та архієпископ Станіслав Будзік, митрополит люблінський.

Ініціатор і засновник Центру католицько-юдейських відносин ім. Авраама І. Гешеля при Люблінському католицькому університеті – о. проф. Мирослав Калиновський, ректор Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ. В кервіний склад призначено: директора – о. проф. Мирослава Врубеля, та його заступників: д-р габ. Вітольда Мендиковського та о. д-р Павла Рителя-Андріаніка.

*

– Сердечно приветствую всех поляков. Необходимость исследовать собственную жизнь распространяется и на целые народы. Стоит познавать историю своей родины, чтобы увидеть присутствующие в ней следы Божьего присутствия, – сказал Папа, обращаясь к паломникам.

Папа подчеркнул, что рад открытию в Люблине Центра католическо-иудейских отношений. – Желаю, чтобы это помогло показать ценность общего наследия не только обеих религий, но и обоих народов. Я благословляю вас от всего сердца, — сказал Папа Франциск.

Центр католическо-иудейских отношений им. Абрама И. Хешеля при Люблинском католическом университете – новое научно-образовательное подразделение Люблинского католического университета имени Иоанна Павла II, призванное углублять католическо-иудейские отношения в области науки, образования и культуры в международном измерении. Торжественное открытие Центра состоялось 17 октября 2022 года. В церемонии приняли участие проф. Сюзанна Хешель, дочь проф. Абрама И. Хешеля, латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла и представители иудейских и католических кругов.

Слова поздравления отправили, среди прочих, проф. раввин Авраам Скурка, архиепископ Станислав Гандецкий, председатель Конференции Епископата Польши, а также архиепископ Станислав Будзик, митрополит Люблинский.

Инициатор и основатель Центра католическо-иудейских отношений им. Абрама И. Хешеля при Люблинском католическом университете – о. проф. Мирослав Калиновский, ректор Люблинского католического университета имени Иоанна Павла II. В состав правления избраны: директор – о. проф. Мирослав Врубель и его заместители: д-р хаб. Витольд Мендыковский, о. Доктор Павел Рытель-Андрианик.